پارگی رباط طرفی داخلی (MCL)و اندیکاسیون های جراحی

پارگی رباط طرفی داخلی (MCL)و اندیکاسیون های جراحی

آسیب لیگامان طرفی داخلی و اندیکاسیون های جراحی:

لیگامان طرفی داخلی ( MCL )یک لیگامان پهن به طول تقریبا 10سانتیمتر در سمت داخل زانو میباشد واز دو قسمت سطحی و عمقی تشکیل گردیده است که بین این دو بخش یک بورس قرار دارد .بخش سطحی از کندیل داخلی ران شروع گردیده و به قسمت داخلی درشت نی زیر محل اتصال تاندونهای پنجه غازی متصل میگردد.بخش عمقی این لیگامان با کپسول مفصل زانو در هم آمیخته و اتصالات محکمی به مینیسک داخلی و تاندون سمی ممبرایناسوس دارد.بخش عمقی لیگامان به طبق داخلی درشت نی متصل میشود.

                                                                                          

عملکرد لیگامان طرفی داخلی:

این لیگامان در کنترل حرکت زانو به سمت داخل و چرخش خارجی ساق نقش دارد (بخصوص هنگام خم بودن زانو).همچنین حرکت روبه جلوی ساق روی ران را کنترل میکند و درواقع یک نیروی کمکی برای رباط صلیبی قدامی به حساب می آید که در صورت آسیب این لیگامان فشار روی رباط صلیبی قدامی افزایش یافته و می تواند منجر به اسیب لیگامان صلیبی قدامی گردد.

                                                                                         

خوشبختانه این لیگامان جریان خون خوبی دارد و بنابر این در اکثر موارد بدون نیاز به جراحی درمان بیمار امکان پذیر میباشد اگر چه در بعضی موارد ممکن است این پروسه زمان زیادی به طول بیانجامد.

مکانیسم آسیب:

معمولا این لیگامان در اثر نیروهای حرکت دهنده زانو به داخل و همراه با چرخش خارجی ساق دچار آسیب میگردد.

 

انواع آسیبهای رباط داخلی:

معمولا این بخش سطحی لیگامان میباشد که دچار آسیب میگردد که ممکن است با یکی از موارد زیر همراه باشد:

1-آسیب اتصالات مینیسکوفمورال یا مینیسکوتیبیال

2-آسیب لیگامان مایل خلفی

3-اسیب یکی از رباط های صلیبی

4-آسیب چندین لیگامان و یا دررفتگی زانو

MRI رباط طرفی داخلی سالم:

                                                               

MRI رباط طرفی داخلی آسیب دیده: