کلاس عمومی کمر درد و زانو درد برای پرسنل بیمارستان غرضی اصفهان

برای دومین بار و به درخواست پرسنل بیمارستان کلاس پیشگیری و درمان کمر درد و زانو درد در بیمارستان غرضی اصفهان برگزار گردید