لایو مشترک با دکتر حسین اکبری اقدم پیرامون دردهای جلوی زانو و اطراف کشکک

لایو مشترک دکتر حسین اکبری اقدم متخصص ارتوپدی و فلوشیپ زانو و علیرضا سپهری فیزیوتراپیست کمر و زانو پیرامون دردهای جلوی زانو و اطراف کشکک